Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn brosiect allanol cydweithredol sy’n cefnogi amlygrwydd ac sy’n ceisio cynyddu’r niferoedd sy’n dewis astudio ieithoedd tramor mewn ysgolion yng Nghymru.

Wedi’i sefydlu yn 2009, ymunodd Llwybrau at Ieithoedd Cymru â’r rhwydwaith oedd eisoes wedi’i sefydlu yn Lloegr gan gael ei phennu fel y 10fed consortiwm rhanbarthol yng nghymuned Llwybrau at Ieithoedd. Wedi’i ariannu gan y Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), roedd Llwybrau Cymru yn bartneriaeth rhwng holl Brifysgolion Cymru â CILT Cymru, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd yng Nghymru. Lleolwyd tîm y project yn CILT Cymru, ac roedd yn gyfrifol am weithgareddau dros Gymru gyfan.

Yn flaenorol, cefnogwyd gweithgareddau’r prosiect gan CBAC, ond yn dilyn penderfyniad y bwrdd arholi yn datgan na fedrent barhau i gynnal y prosiect, sefydlwyd y prosiect yn ei wedd bresennol fel strwythur dau hwb yn Ysgolion Ieithoedd Prifysgolion Caerdydd a Bangor. Ariennir y prosiect gan 5 Prifysgol Cymreig, y pedwar consortiwm addysg rhanbarthol, Cyngor Prydeinig Cymru a Chomisiwn Ewropeaidd Cymru. Rydym hefyd yn derbyn cefnogaeth gan y pedwar consortia addysgol rhanbarthol. Mae’r cyllid yma’n sicrhau bod y prosiect yn medru gweithredu am y 12-18 mis nesaf.

Y gymuned addysgol yw ein prif gynulleidfa ac rydym yn parhau i ddarparu bwydlen o weithgareddau sy’n ddisgybl-ganolog. Mae hyfforddi disgyblion ysgol, myfyrwyr coleg addysg bellach a myfyrwyr prifysgol i fod yn Llysgenhadon Iaith yn un o’n prif orchwylion fel eu bod yn medru mynd i’r afael a chodi proffil Ieithoedd Tramor Modern yn eu hysgolion a’u cymuned.  Mae Myfyrwyr Chweched Dosbarth a Myfyrwyr Prifysgol yn cefnogi gweithgareddau megis sgyrsiau am yrfaoedd, sesiynau blasu iaith a chefnogi gweithgareddau megis ffeiriau yrfaoedd a diwrnodau agored.  Gall disgyblion sy’n llysgenhadon iaith gefnogi’r adran ieithoedd tramor trwy gynnal clybiau iaith a threfnu digwyddiadau diwylliannol/ieithyddol.

Yn ychwanegol i hyn, rydym yn cynnig rhaglen o weithgareddau amrywiol megis:

  • Dosbarthiadau Meistr Lefel A – Cyfres o weithdai ffilm, llenyddiaeth a diwylliant ar gyfer CA5 i ddisgyblion a’u hathrawon. Bydd y sesiynau yn cael eu traddodi gan academyddion o Brifysgolion Cymru.
  • Spelling Bee – Cystadleuaeth sillafu genedlaethol – un o’n prif ddigwyddiadau ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg neu Gymraeg Ail Iaith.
  • Lingomap – Map rhyngweithiol sy’n cysylltu gyda blogiau myfyrwyr trydedd flwyddyn sydd ar eu blwyddyn dramor.  Wedi eu teilwra i themâu TGAU/Lefel A mae canran o gynnwys y blogiau yma yn yr iaith darged. Adnodd perffaith i’w ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth.