Ysgoloriaeth Ddoethurol Cyngor Ymchwil Economaidd a Gwyddorau Cymdeithasol (ESRC) Prifysgol Caerdydd  Astudiaethau Ardal Byd-eang Seiliedig ar Iaith

Mae Ysgol Ieithoedd Modern ac Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP Cymru) ESRC Cymru yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaethau PhD a ariennir. Mae’r ysgoloriaethau penodol hyn, sef ‘ysgoloriaethau cydweithredol’ yn cynnwys cysylltu â sefydliad anacademaidd. Byddant yn dechrau ym mis Hydref 2017.

Yn y Llwybr Astudiaethau Ardal Byd-eang Seiliedig ar Iaith, mae’r ysgoloriaeth ganlynol ar gael:

Gwerthuso Effeithiolrwydd Llwybrau i Languages Cymru fel Ymyriad i gefnogi Ieithoedd Modern mewn Ysgolion yng Nghymru (2008-16). Goruchwylwyr: Yr Athro Claire Gorrara (Ieithoedd Modern) a’r Athro Roger Scully (Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol)

Mae’r PhD hwn yn ymchwilio i effeithiolrwydd Llwybrau i Languages Cymru, prosiect allgymorth cydweithredol sy’n cefnogi ieithoedd modern yn ysgolion Cymru. Fe’i sefydlwyd yn 2008, ac mae rhwydwaith Routes Cymru ar hyn o bryd yn cael ei ariannu gan gonsortiwm o 5 prifysgol yng Nghymru, 2 o 4 consortiwm addysg Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru a Chomisiwn Ewropeaidd Cymru. Byddai’r prosiect yn bwrw’r golwg manwl cyntaf ar weithgareddau’r rhwydwaith dros ei wyth mlynedd, a’i effeithiolrwydd wrth gefnogi dewisiadau a chyrhaeddiad disgyblion, yn ogystal â llunio polisi cyhoeddus. Bydd y PhD yn canolbwyntio ar y cwestiynau ymchwil canlynol:

  1. Sut mae gweithgareddau Routes Cymru wedi effeithio ar ysgolion a disgyblion? Pa rai o’u gweithgareddau sydd wedi bod yn fwyaf perthnasol dros oes y prosiect?
  2. Beth oedd rôl Routes Cymru wrth ddylanwadu ar agweddau at ieithoedd modern yng Nghymru? Ble a sut y gall y buddion hyn gael eu mesur a’u hasesu?
  3. I ba raddau y mae polisi addysg datganoledig wedi cynnig cyfleoedd i ymgysylltu â Routes Cymru? Ble a sut mae prosiect Routes Cymru wedi bwydo’n effeithiol i benderfyniadau polisi?
  4. Sut mae Routes Cymru’n cymharu ag ymyriadau eraill ar lefel ryngwladol a beth gall yr ymchwil hon ei ddweud wrthym am ymyriadau cynaliadwy i ieithoedd modern ar ôl i ni adael yr UE?

Mae’r ysgoloriaeth hon yn cynnwys interniaeth â’r Cyngor Prydeinig fel ein sefydliad partner cydweithredol.

Mae’r llwybr Astudiaethau Ardal Byd-eang Seiliedig ar Iaith yn cynnig amgylchedd hyfforddi rhagorol, fel y gwelir drwy’r ffaith fod Ieithoedd Modern yn 7fed a Gwleidyddiaeth yn 13eg yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Yn y lleoliad hwn, gall myfyrwyr fanteisio ar oruchwyliaeth o’r radd flaenaf (goruchwylwyr cyntaf ac ail oruchwylwyr) ac amgylcheddau ymchwil bywiog gyda chyfres o seminarau sy’n cynnwys staff Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth drwy’r clwstwr ‘Gwrthdaro, Datblygu a Thrychinebau’ mewn Ieithoedd Modern (sy’n gweithio’n agos â Gwleidyddiaeth a chydweithwyr yn Abertawe) a’r uned ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol (hefyd mewn Gwleidyddiaeth gyda chyfraniad gan ieithoedd): http://www.cardiff.ac.uk/modern-languages/research/themes

Mae dwy elfen i unigrywiaeth y lleoliad hwn. Mae’r gyntaf yn ymwneud â gallu Ieithoedd Modern, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, i gyflawni hyfforddiant iaith mewn ffordd bwrpasol neu gronnol ar draws ystod eang o ieithoedd o Ewrop a thu hwnt (e.e. Sbaeneg, Catalaneg, Ffrangeg, Eidaleg, Almaeneg, Portiwgaleg, Rwsieg, Tsieinëeg, Arabeg, Siapanëeg). Mae’r ail yn ymwneud â’r cysylltiadau sydd gan Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth/Cysylltiadau Rhyngwladol â gwleidyddion amlwg (e.e. ymhlith yr Athrawon Anrhydeddus Nodedig mae’r cyn-Brif Weinidog Rhodri Morgan) yn ogystal â sefydliadau anacademaidd yn Ewrop, Asia, America Ladin, gan gynnwys yr OECD, Banc Canolog Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd, Musée du Général Leclerc de Hauteclocque, Llywodraeth Cymru, Hyb Cymru Affrica, y BBC a’r Amgueddfa Ryfel Imperialaidd.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol â gradd anrhydedd gyntaf neu ail uchel, neu radd Meistr briodol. Mae’r Brifysgol a DTP ESRC Cymru yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac rydym yn annog ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio’n llawn amser neu’n rhan amser, ac mae ysgoloriaethau ar gael fel naill ai ‘1+3’ (h.y. un flwyddyn gyfan o Radd Meistr hyfforddiant ymchwil ac yna astudiaeth Ddoethurol llawn amser neu gymhwyster cyfatebol) neu ‘+3’ (h.y. tair blynedd o astudiaeth ddoethurol llawn amser neu gymhwyster cyfatebol rhan amser) yn dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd).

Ar gyfer ymholiadau academaidd ar ‘Gwerthuso Effeithiolrwydd Llwybrau i Languages Cymru’, cysylltwch â’r Athro Gorrara (Gorrara@cf.ac.uk).

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y cynllun, e-bostiwch yr Athro Gordon Cumming (Cumming@cf.ac.uk). O ran cwestiynau gweinyddol, e-bostiwch neu ffoniwch Alex Ford (Forda9@cf.ac.uk; 02920 870824).

Croesewir ceisiadau erbyn 1 Chwefror 2017 (hanner dydd)

Cardiff University Economic and Social Sciences Research Council (ESRC) Doctoral Studentship: Global Language-Based Area Studies