Digwyddiadau Disgrifiad Cynulleidfa Canlyniad/Effaith Amserlen Lleoliad(au) Cam Gweithredu
Cystadleuaeth Fathemateg – PEILOT Cystadleuaeth Fathemateg sy’n cadarnhau rhifau ac amserlenni gan ddefnyddio gwahanol ieithoedd

Peilot o 12 ysgol yng nghonsortia CSC ac EAS.

Blwyddyn 6 yr Ysgol Gynradd · Gwella sgiliau iaith a mathemateg

· Codi ymwybyddiaeth o ieithoedd mewn addysg gynradd

Pasg 2017 CSC neu EAS Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk
Cystadleuaeth Sillafu:

 

Cystadleuaeth Sillafu genedlaethol ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg fel ail iaith. Blwyddyn 7 · Gwella geirfa

· Gwella perfformiad

· Cymhelliant

 

Dyddiadau cau:

Rownd 1 – 16.12.16

Rownd 2 – 17.02.17

Rownd 3 – 07.04.17

Rownd Derfynol Genedlaethol – Gorffennaf 2017 (i’w gadarnhau)

Un o’r sefydliadau addysg uwch partner Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk
Cymru, Ewrop a’r Byd (Bangor yn unig) Mae’r gweithdai hyn yn helpu disgyblion i ddarganfod rhagor am weithio, astudio a theithio yn Ewrop a thu hwnt. Hefyd maen nhw’n dysgu sut gall siarad iaith arall eu galluogi i wneud yn fawr o’r profiad. CA 4 · Mwy o wybodaeth

· Codi ymwybyddiaeth

· Newid agwedd

 

Gorffennaf 2017 Bangor Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk
Gweithdai Ffilm a Llenyddiaeth Safon Uwch Cyfres o weithdai ffilm a llenyddiaeth sy’n cefnogi’r cwricwlwm ar gyfer Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg. Mae’r dosbarthiadau hyn yn pontio rhwng yr ysgol a’r brifysgol.

• Cymorth gyda gwaith cwrs ac arholiadau

• Gwahoddir athrawon

• Cyfle i gael gwybodaeth gan diwtoriaid Addysg Uwch

• Meithrin cysylltiadau rhwng y sectorau addysg uwch ac addysg uwchradd/bellach

CA 5

Blynyddoedd 12 a 13

· Mwy o wybodaeth

· Cymorth addysgu Safon Uwch

· Mae’n rhoi syniad go iawn ynghylch pa mor gyffrous a diddorol yw astudio ieithoedd mewn addysg uwch

 

Ion / Chwe (dyddiadau i’w cadarnhau) Caerdydd a Bangor Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk

 

Hyfforddiant Disgrifiad Cynulleidfa Canlyniad/Effaith Amserlen Lleoliad Cam Gweithredu
Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith Hyfforddiant ar gyfer disgyblion CA4 a CA5 i weithredu fel llysgenhadon iaith i godi proffil ITM o fewn yr ysgol a’i chymuned. Pedwar digwyddiad ar draws yr holl gonsortia CA 4 a CA 5 · Codi ymwybyddiaeth o ITM

· Sgiliau trefnu

· Arweinyddiaeth

· Gweithio mewn tîm

 

Hyfforddiant Chwe – Maw ERW – 02.02.17

CSC – i’w gadarnhau

EAS – i’w gadarnhau

GWE – i’w gadarnhau

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk
Cynllun Llysgenhadon Iaith Colegau

 

Hyfforddiant ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth i fod yn llysgenhadon iaith er mwyn codi proffil ITM o fewn yr ysgol a’i chymuned. Colegau Addysg Bellach · Codi ymwybyddiaeth o ITM

· Sgiliau trefnu

· Arweinyddiaeth

· Gweithio mewn tîm

 

Hyfforddiant ym mis Rhagfyr 2016 Caerdydd a Bangor Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk
Myfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith Caiff Myfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith eu hyfforddi i gefnogi digwyddiadau allgymorth mewn ysgolion. Maent yn cyflwyno neges bwerus iawn drwy rannu eu profiadau personol. Maent yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi Ieithoedd Modern, gan gynnwys:

· Sgyrsiau am Yrfaoedd

· Sesiynau blasu iaith (ysgolion a cholegau)

· Gwybodaeth am y flwyddyn dramor

· Diwrnodau cymorth iaith

· Ffeiriau gyrfaoedd/diwrnod agored

Noson rieni

CA 3-5 · Cynyddu cyflogadwyedd

· Caiff disgyblion ryngweithio gyda myfyrwyr lefel gradd sy’n frwd ynghylch dysgu iaith

· Gwybodaeth uniongyrchol am brofiadau dramor

· Mae ein myfyrwyr wedi’u paratoi’n dda i hyrwyddo dysgu iaith a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil hyn mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Caerdydd – Tach

Bangor – Tach

Yn eich ysgol.

Oherwydd ymrwymiadau astudio mae’r Myfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith ar gael (os bydd dosbarthiadau a llwyth gwaith yn caniatáu):

01.11.16 – 09.12.16

23.01.17 – 31.03.17

 

Efallai y bydd dyddiadau eraill ar gael ar sail ad hoc. Ymholwch os gwelwch yn dda.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk

 

Adnoddau Gwybodaeth Disgrifiad Cynulleidfa Canlyniad/Effaith Amserlen Lleoliad Cam Gweithredu
Lingo Map (Mabwysiadu Dosbarth gynt) Map rhyngweithiol ar-lein. Mae’r fenter gyffrous hon yn cysylltu dosbarth o ddisgyblion cyfnod allweddol 3 â myfyrwyr Prifysgol presennol ac yn dilyn eu hynt a’u helynt wrth iddynt dreulio cyfnod dramor. CA 3

Blwyddyn 7 – 9

· Codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd symudedd myfyrwyr

· Disgyblion brwdfrydig

· Cyfoethogi’r dysgu’r iaith

 

Gwefan

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag info@routesintolanguages.co.uk