Mae Mabwysiadu Dosbarth yn gynllun gwobrwyol sy’n cysylltu myfyriwr ieithoedd israddedig gyda dosbarth blwyddyn 9 tra bod y myfyriwr ar ei flwyddyn dramor.

ME adopt a class

Beth sy’n wahanol? Ar ôl siarad â disgyblion ac athrawon, rydym wedi darganfod bod llai o ddisgyblion yn cael y cyfle i fynychu teithiau dramor neu gymryd rhan mewn gwyliau cyfnewid ac felly’n colli’r cyfle o brofi diwylliant yr iaith darged. Mae Mabwysiadu Dosbarth yn pontio’r bwlch i ddisgyblion rhwng Cymru a gwledydd eraill yn ogystal ag anelu at wneud yr iaith darged yn fwy hygyrch. Mae disgyblion yn cael y cyfle i weld pobl ifanc dramor, gan ddangos y bydd y cyfleoedd hyn ar gael iddyn nhw hefyd os ydynt yn parhau â’u heithoedd.

Beth mae’n gynnwys? Mae Mabwysiadu Dosbarth yn dechrau gydag ymweliad gan y myfyriwr â’ch ysgol. Yna, mae’r myfyriwr yn cyfarfod y dosbarth y bydd ef/hi yn ei fabwysiadu ac yn cyflwyno gwybodaeth am yr ieithoedd y mae ef/hi yn eu hastudio, pam y dewisodd ef/hi i astudio’r ieithoedd a’r flwyddyn dramor y mae’r myfyriwr ar fin cychwyn. Mae’r disgyblion yn cael cyfle i ofyn cwestiynau. Mae’r myfyriwr yna’n cyfarfod â’r athro sy’n gyfrifol am y cysylltiad, a chytunir ar y math o ohebiaeth, a pha mor aml. Mae nifer o’r myfyrwyr yn cytuno i ysgrifennu blog. Mae hyn yn ffordd dda iddynt rannu eu profiadau, lluniau a hyd yn oed clipiau fideo byr. Yn seiliedig ar y trafodaethau hyn, bydd cytundeb yn cael ei lunio i’r athro a’r myfyriwr ei lofnodi. Tra bod y myfyriwr dramor, mae’n cadw mewn cysylltiad â’r dosbarth, fel y cytunwyd. Mae’r athro yn gallu darparu adborth i’r myfyriwr am ei ohebiaeth a gellir ychwanegu testunau newydd fel bo’r angen. Ar ôl i’r myfyriwr ddychwelyd, mae’n ymweld â’r ysgol am y tro olaf er mwyn gwneud cyflwyniad terfynol am yr amser a dreuliodd dramor.

Ffordd arloesol i wneud cysylltiad dramor…. Mae hon yn ddarpariaeth allanol newydd sy’n profi i gael effaith gadarnhaol iawn ar agweddau pobl ifanc tuag at astudio ieithoedd a threulio amser dramor. Cyn Mabwysiadu Dosbarth, nid oeddem yn ymwybodol o unrhyw gynllun yng Nghymru a oedd yn rhannu profiad y myfyriwr dramor er mwyn hyrwyddo ieithoedd i ddisgyblion ysgol. Mae canllawiau i fyfyrwyr ac athrawon ynglŷn â’r mathau o ohebiaeth, ond mae’r cynllun yn annog creadigrwydd. Mae hyn yn caniatáu i bob cyswllt weithio mewn ffordd sy’n addas i’r ddau bartner.

Mesur yr effaith Gofynnwn i’r holl bartneriaid gyflawni ffurflenni adborth interim a therfynol. Yn seiliedig ar yr adborth interim, gallwn gynnig cefnogaeth ganolog bellach, os oes angen. Rhedodd y cynllun peilot rhwng 2010 a 2011 ac mae wedi tyfu bob blwyddyn. Ar hyn o bryd, rydym yn rheoli 13 cyswllt ledled y wlad gyda myfyrwyr o 4 prifysgol. Bob blwyddyn, mae’r adborth yn dangos bod disgyblion wedi mwynhau clywed gan y myfyrwyr, ac o ganlyniad, wedi dysgu am gyfleoedd gydag ieithoedd a’r flwyddyn dramor. Yn 2012, derbyniwyd Label Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd am y project hwn. Mae hefyd wedi’i ail-adrodd gan ein cydweithwyr yn Llwybrau at Ieithoedd yn Lloegr.

ELL logo

Cymerwch ran! Os hoffech ddarganfod mwy am y cynllun Mabwysiadu Dosbarth neu os hoffech ddod o hyd i gyswllt ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â ni ar info@routesintolanguagescymru.co.uk Byddwn yn dechrau recriwtio myfyrwyr ac ysgolion ym mis Ebrill 2015 ar gyfer cyswllt yn 2015/2016.