Mae’r cynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol ym mlynyddoedd 8 a 9,  a chant eu recriwtio gan eu hathrawon (yn dilyn proses ymgeisio) ac fe’u hyfforddir gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

Mae disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith yn chwarae rôl allweddol o fewn eu hysgol drwy hyrwyddo dysgu Ieithoedd Tramor Modern. Y prif nod yw cynyddu’r nifer sy’n dewis ieithoedd fel TGAU ymhlith disgyblion yr ysgol. Mae eu cyfraniad yn hynod o werthfawr. Bydd eu negeseuon yn ennyn brwdfrydedd y disgyblion a’u hannog i feddwl yn fwy cadarnhaol am ddysgu ieithoedd.

Cyflawnir hyn trwy drefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth ag athrawon a chefnogaeth gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru trwy’r cynllun Myfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith.

Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith  – manteision i’r ysgol:
• Codi ymwybyddiaeth o ITM
• Codi proffil yr adran
• Cynyddu’r nifer sy’n dewis Ieithoedd
• Disgyblion brwdfrydig

Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith  – datblygiad personol:
• Meithrin hyder
• Sgiliau trefnu
• Sgiliau cyfathrebu
• Arweinyddiaeth
• Gweithio mewn tîm

Cysylltwch â info@routesintolanguagescymru.co.uk am ragor o wybodaeth.