Mae Disgyblion Llysgenhadon Iaith (DLlI) yn ddisgyblion ysgol ym mlwyddyn 8 a 9, sydd wedi cael eu recriwtio gan eu hathrawon (yn dilyn proses ymgeisio) a hyfforddwyd gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

Mae DLlI yn cymryd rôl allweddol o fewn eu hysgol drwy hyrwyddo gwerth dysgu Ieithoedd Tramor Modern. Y prif nod yw cynyddu’r nifer sy’n dewis ieithoedd fel TGAU ymhlith disgyblion yr ysgol. Mae eu cyfraniad yn hynod o werthfawr. Bydd eu negeseuon yn ennyn brwdfrydedd y disgyblion a’u hannog i feddwl yn fwy cadarnhaol am ddysgu ieithoedd.

Cyflawnir hyn trwy drefnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth ag athrawon a chefnogaeth gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru (Myfyrwyr Llysgenhadon Iaith ).

Disgyblion Llysgenhadon Iaith  – manteision i’r ysgol:
• Codi ymwybyddiaeth ITM
• Codi proffil yr adran
• Cynyddu’r nifer sy’n ymgymryd Ieithoedd
• Disgyblion brwdfrydig

Disgyblion Llysgenhadon Iaith  – datblygiad personol:
• Adeiladu hyder
• Sgiliau trefnu
• Sgiliau cyfathrebu
• Arweinyddiaeth
• Gweithio mewn tîm

Cysylltwch â info@routesintolanguagescymru.co.uk am ragor o wybodaeth.