DATGANIAD I’R WASG: Dathliad Iaith a Barddoniaeth

 

HEB IAITH NID OES BARDDONIAETH
Digwyddiad Cenedlaethol i ddathlu amlieithrwydd trwy farddoniaeth

Enillwyr ifanc o gystadleuaeth farddoni amlieithog Cymru yn mynychu digwyddiad mawreddog ym Mhrifysgol Manceinion

Gwahoddwyd enillwyr Cystadleuaeth Mamiaith Ail Iaith Cymru i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig iawn a gynhaliwyd ar Ddydd Iau, 7fed Tachwedd ym Mhrifysgol Manceinion. Fe wnaeth Kaya Jones o Ysgol Gyfun Bro Edern yng Nghaerdydd, Sam Brookes o Ysgol yr Eglwys Gadeiriol yng Nghaerdydd ac Isabel Libut o Ysgol Gatholig ac Anglicanaidd St. Joseph yn Wrecsam ymuno gydag enillwyr o Loegr i gymryd rhan mewn gweithdai iaith a sesiynau blas ar iaith ac fe gyflwynwyd tystysgrifau iddynt gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Cawsant gyfle i weld perfformiad gan ‘Musicians without Borders’ a chlywed gan Faer Manceinion, Naeem ul Hassan a ddwedodd:

“Mae’n hyfryd gweld cymaint o bobl yn dod at eu gilydd i ddathlu ieithoedd. I nifer o bobl ar draws y byd, mae iaith yn cael ei weld yn rwystr, ond y gwrthwyneb yw’r gwirionedd. Mae’r gallu i siarad mwy nag un iaith yn fraint ac yn allweddol i gyfathrebu” (Dyfyniad gan ddarn gan Yasmin Hussain ar flog Llwybrau at Ieithoedd)

Mae’r gystadleuaeth Mamiaith Ail Iaith 2013 wedi rhoi’r cyfle prin i bobl ifanc, rhwng 9 a 18 oed, i cydnabod a ddathlu ieithoedd eu cartref (nid Saesneg na Chymraeg) ac i fod yn greadigol gydag ieithoedd sy’n cael eu dysgu yn yr ysgol (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg neu Eidaleg). Crëwyd y gystadleuaeth hon gan Brifysgol Fetropolitan Manceinion ac yn dilyn llwyddiant y cynllun peilot llynedd fe’i mabwysiadwyd fel Prosiect Addysg Llawryfol yn y Deyrnas Unedig gan Fardd y Frenhines ym Mhrydain, Carol Ann Duffy gan annog pob unigolyn ifanc ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan. Yng Nghymru, rydym yn ffodus iawn o gael cefnogaeth gan ein Bardd Cenedlaethol, Gillian Clarke, a’r bardd amlieithog Mererid Hopwood. Enwau yr enillwyr eraill oedd Barbora Kandurova o Ysgol Uwchradd Cathays yng Nghaerdydd ac Ermine Geoghan o Ysgol Rhuthun yn Rhuthun.

DIWEDD

Ymholiadau’r wasg: Ani Saunders, Rheolwr a Chydlynydd Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru, e-bost:  ani.saunders@ciltcymru.org.uk, ffôn: 029 2026 5408

Mae Cyfweliadau gyda Ceri James, Cyfarwyddwr Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ar gael ar gais gan Ani Saunders.

Gwefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru: www.routesintolanguages.ac.uk/cymru

Nodiadau i olygyddion:

  1. Mae Mamiaith Ail Iaith 2013 yn brosiect addysg llawryfog yn y Deyrnas Unedig.
  2. Datblygwyd y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS), a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae’r rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk/
  3. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael ei gyllido gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC).
  4. Dan arweiniad CILT Cymru mewn partneriaeth â 9 prifysgol ledled Cymru, nod benodol Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu nifer y rhai sy’n astudio ieithoedd o’r ysgol i’r brifysgol. Mae’n annog pobl ifanc i arddel agwedd gadarnhaol at ddysgu ieithoedd, ac yn hyrwyddo ieithoedd fel sgil hanfodol.
  5. Cyllidir CILT Cymru gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i rheolir gan CBAC.