DATGANIAD I’R WASG: Arwain y Ffordd i Ieithoedd yng Nghymru

Llwybrau Cymru’n sicrhau cyllid gan Brifysgolion yng Nghymru

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru bellach ar ei chweched flwyddyn. Mae’n brosiect arloesol arobryn a’i nod yw cynyddu’r niferoedd sy’n astudio ieithoedd tramor modern (ITM)  a hyrwyddo symudedd rhyngwladol myfyrwyr. Gan weithio’n agos gydag ysgolion uwchradd, colegau addysg bellach a phrifysgolion yng Nghymru, bwriad Llwybrau Cymru yw cau’r bwlch rhwng addysg uwchradd ac uwch trwy gefnogi digwyddiadau, cystadlaethau a gweithdai, yn ogystal â chreu adnoddau ysbrydoledig a phartneriaethau rhwng myfyrwyr, athrawon, academyddion a gweithwyr addysg proffesiynol.

Ar ôl sicrhau pedair blynedd o gyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) yn 2009 a blwyddyn arall o gyllid gan HEFCW a CBAC, cadarnhawyd yn 2013 na fyddai modd darparu rhagor o gefnogaeth ariannol. Fodd bynnag, yn dilyn buddsoddiad gan Brifysgolion blaenllaw yng Nghymru, mae’n bleser gallu cyhoeddi y bydd prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru’n parhau am flwyddyn arall gyda chyllid a chefnogaeth Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, CBAC ac mewn partneriaeth â CILT Cymru.

Bydd prosiect newydd Llwybrau Cymru’n adeiladu ar waith ardderchog y pum mlynedd diwethaf ac yn datblygu mentrau gyda’r bwriad o symbylu ac ysgogi myfyrwyr, athrawon a gweithwyr addysg proffesiynol, yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt”, meddai’r Athro Claire Gorrara, Pennaeth Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd a Chyfarwyddwr Academaidd Llwybrau Cymru. “Wrth i Ieithoedd Modern wynebu dyfodol ansicr yng Nghymru, mae ymrwymiad prifysgolion yng Nghymru a’u partneriaid i’r prosiect hwn yn dyst i werth ieithoedd modern fel modd o ddatblygu gweithlu mwy mudol yn rhyngwladol sydd â gwell gwybodaeth ddiwylliannol a allai gefnogi twf yr economi yng Nghymru”.

DIWEDD

Llwybrau at Ieithoedd Cymru: Ani Saunders, Rheolwr a Chydlynydd Prosiect Llwybrau Cymru, e-bost: ani.saunders@ciltcymru.org.uk, ffôn: 029 2026 5408

Cyfweliadau â’r Athro Claire Gorrara, Cyfarwyddwr Academaidd Llwybrau Cymru, ar gael ar gais gan Ani Saunders.

NODIADAU I OLYGYDDION:

Datblygwyd rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS), a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn Lloegr yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru’n cael ei ariannu gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a CBAC.

Gan weithio mewn partneriaeth â CILT Cymru a’r pedair prifysgol, yn ogystal ag ystod o randdeiliaid, nod prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu’r niferoedd sy’n astudio ieithoedd tramor modern (ITM)  a hyrwyddo symudedd rhyngwladol myfyrwyr. Mae’n annog pobl ifanc i gael ymagwedd bositif tuag at ddysgu ieithoedd ac yn hyrwyddo ieithoedd modern fel sgil hanfodol.

Mae CILT Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i reoli gan CBAC.

Adnoddau i’w llawrlwytho