BLOG GWADD: Wolfestone Translation yn rhannu Awgrymiadau ar gyfer Graddedigion Iaith

Wrth i’r UE ehangu, mae astudio ieithoedd yn mynd yn fwyfwy poblogaidd yn Ewrop. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau gyrfa yn y maes cyfieithu, dyma ychydig o awgrymiadau i chi eu hystyried.

 

  1. Cymryd rhan mewn Lleoliadau Gwaith. Mae hyn yn ffordd wych o wneud cysylltiadau, dysgu am y diwydiant a meithrin eich sgiliau.

 

  1. Byddwch yn gwrtais â’r person sy’n recriwtio. Hyd yn oed os oes oedi wedi bod wrth i chi aros am ateb gan adran recriwtio, nid oes angen bod yn ddigywilydd. Mae pobl yn ystyried eich agwedd yn ogystal â’ch sgil.

 

  1. Byddwch yn barod i wneud prawf cyfieithu pan fyddwch chi’n dechrau gweithio gydag asiantaeth, er mwyn iddyn nhw allu gwirio eich sgiliau.

 

  1. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi CV sy’n edrych yn broffesiynol a thaclus er mwyn i chi sefyll allan. Gwnewch yn siŵr ei fod yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol, a’i fod yn gryno. Os ydych chi’n ysgrifennu CV mewn iaith ar wahân i’ch mamiaith, bydd angen i chi ofyn i rywun sy’n siarad yr iaith honno fel mamiaith ei wirio ar eich rhan. Os oes camgymeriadau yn eich CV neu os yw’n anodd ei ddeall, ni fydd yn gwneud argraff dda ar adran recriwtio.

 

  1. Os na fydd adran recriwtio yn cysylltu â chi ar ôl derbyn eich CV, peidiwch â chymryd hyn yn bersonol.  Mae llawer o geisiadau i’w darllen bob amser, ac mae asiantaethau’n dueddol o flaenoriaethu’r ieithoedd mae arnyn nhw eu hangen fwyaf.

 

  1. Gwnewch alwad ffôn cyflym ar ôl i chi anfon eich cais, er mwyn i chi sefyll allan ac er mwyn i’r adran recriwtio wybod pwy ydych chi.

 

  1. Ewch ati i greu proffil ar wefannau fel Proz.com, TranslatorsCafé.com a LinkedIn oherwydd mae pobl sy’n gyfrifol am recriwtio’n fwy tebygol o ddod o hyd i chi. Os ydych chi’n cyfieithu ar y pryd yn y DU, efallai y byddai’n syniad da i chi greu cyfrif ar safleoedd fel NRPSI, ITI ac IOL. Dyma sut mae asiantaethau’n recriwtio ieithyddion. Mae ITI ac IOL ar gyfer cyfieithwyr yn ogystal â phobl sy’n cyfieithu ar y pryd. Byddai angen i chi dalu ffi er mwyn cael mynediad i’r safleoedd hyn, ond efallai y byddai’n talu ffordd os ydych chi’n ystyried bod yn gyfieithydd llawrydd amser llawn.

 

  1. Os nad ydych chi wedi cael dim gwaith ers sbel, gallwch chi siarad â rheolwyr project a rheolwyr gwerthwyr yr asiantaeth. Mae agwedd yn bwysig, felly gwyliwch rhag eu poenydio oherwydd gall hyn wneud argraff wael. Peidiwch â’u poenydio am waith oherwydd mae hyn yn gwneud i chi ymddangos yn brin o waith ac yn amhroffesiynol.

 

  1. Os byddwch chi’n dechrau derbyn gwaith gan asiantaethau cyfieithu, ac yn credu na fyddwch chi’n gallu cyrraedd y terfyn amser, neu’n anghyfforddus ynglŷn â’r pwnc, byddwch yn onest â’ch rheolwr project. Mae hyn yn gwneud i chi ymddangos yn fwy proffesiynol o lawer, ac yn awgrymu y gellir ymddiried ynoch chi, yn hytrach na dweud celwydd a cholli’r terfyn amser neu greu cyfieithiad o ansawdd gwael.

 

 

Wolfestone Translation

 

 

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni.