BOTWM Y BYD – prosiect amlddisgyblaethol sy’n pontio Ieithoedd Modern, Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Cyfryngau

www.botwm-y-byd.org

 

Prosiect amlddisgyblaethol yw ‘Botwm y Byd’ sy’n creu adnoddau arlein drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr mewn ysgolion uwchradd a phrifysgol sy’n astudio Ieithoedd Modern, Gwleidyddiaeth Ryngwladol a’r Cyfryngau. Mae ‘Botwm yn Byd’ yn caniatáu i ddefnyddwyr wrando ar grynodebau o brif straeon gwledydd y byd a thrafod materion rhyngwladol. At hyn, ceir cyfraniadau at flogiau ffasiwn, ffilm, bandiau a chwaraeon o bob cwr o’r byd a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, heb sôn am ymarferion rhyngweithiol i wella gafael ar Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.

Yn yr adran Byd Bach clywir cyfranwyr yn crynhoi prif straeon y wasg mewn gwlad arbennig mewn llai na 10 munud. Yn Pedwar Ban, ceir pedwar cyfrannwr o dan arweiniad y newyddiadurwr Dylan Iorwerth yn trin a thrafod rhai o brif straeon papurau newydd gwledydd y byd. Drwy wasgu ar fotwm Fy Myd i ceir lleisiau’n blogio ar bob math o bynciau o ffasiwn i bêl droed, ffilm a bandiau roc – a’r cyfan yn dod â blas o dramor i Gymru.

Yn ychwanegol mae’r botwm Adnoddau Addysgol yn cynnig cyfleoedd rhyngweithiol i wella gafael ar Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg. O ran myfyrwyr Gwleidyddiaeth, bydd arbenigwyr pwnc yn defnyddio cynnwys y darllediadau i ddarparu adnoddau addysgol a fydd yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o faterion rhyngwladol, a bydd myfyrwyr Cyfryngau yn meithrin sgiliau cyfarwyddo, cynhyrchu a golygu.

Arweinir y prosiect gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe’i noddir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y prosiect bartneriaid allweddol ym Mhrifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd. Paratowyd yr ochr dechnegol gan staff arbenigol Canolfan Peniarth, sef canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prifweithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlathol, “Mae Coleg Cenedlaethol Cymru yn falch iawn i gyllido’r prosiect arloesol a chyffrous hwn. Prif nod y Coleg yw cynyddu, datblygu ac ehangu cyfleoedd astudio drwy’r Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru a chydweithio gyda phrifysgolion i ddatblygu partneriaethau cydweithredol effeithiol. Roedd cael cynnig prosiect traws sefydliadol a oedd yn cyfuno sgiliau ieithoedd modern, cyfryngau a gwleidyddiaeth yn syniad gwreiddiol a diddorol iawn ac un yr oedd y Coleg yn awyddus i’w gefnogi.”

Dywedodd Dr Mererid Hopwood, awdur ac arweinydd y prosiect, ‘Mae’r cyfnod diwethaf hwn wedi bod yn llawn cynnwrf, wrth weld y wefan yn tyfu. Gobeithio y bydd yn rhoi cyfle i ni edrych allan ymhell a dod i glywed lleisiau o bedwar ban byd yn dweud eu stori. Drwy hyn, gobeithio’n fawr y bydd yn cynnig profiadau gwerthfawr i fyfyrwyr, a hynny – yn holl bwysig – drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae tipyn o waith o’n blaenau ni eto, ond diolch o galon i bawb sydd wedi helpu hyd yma i agor y ffenest cyn belled â hyn.’

Dywedodd Mr Ceri Jones, Cilt Cymru: “Mae ‘Botwm y Byd’ yn syniad gwreiddiol a chyffrous sy’n siŵr o ysgogi myfyrwyr i ddysgu mwy am ddiwylliant gwledydd eraill, heb sôn am gynyddu eu dealltwriaeth o faterion cyfoes ar draws y byd. Mae modd gweld pob digwyddiad, boed yn un gwleidyddol neu ffeithiol, o sawl persbectif, ac mae peryglon amlwg mewn bod yr or-ddibynnol ar un ffynhonnell o wybodaeth. Trwy ystyried safbwyntiau gwahanol wledydd ac unigolion, caiff y myfyrwyr gyfle i fyfyrio, i gwestiynu ac i ddod i’w canlyniadau eu hunain. Dymunaf bob lwc i’r wefan newydd ac i’r ymgyrch i greu meddylwyr aeddfed, annibynnol a rhyngwladol eu hagwedd.

Am fwy o fanylion cysylltwch drwy: ymholiadau@botwm-y-byd.org