Amdanom ni 2019

*DIWEDDARIAD – Gweithgareddau Llwybrau at Ieithoedd Cymru 2020-21*

Yn sgil y pandemig bydeang a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru, rydym wrthi ar hyn o bryd yn addasu ein gweithgareddau a byddwn yn cynnal ein digwyddiadau yn ddigidol/rhithwir yn ystod y flwyddyn academaidd 2020-21. Ewch i’n tudalen Digwyddiadau a dilynwch ni ar Twitter neu ymwelwch â’n tudalen Facebook er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Prosiect allanol cydweithredol yw Llwybrau at Ieithoedd Cymru sy’n cefnogi amlygrwydd, proffil a’r niferoedd sy’n dewis astudio ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.

Ers 2016, mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi ei ddatganoli i’r sector addysg uwch ac yn gweinyddu mewn strwythur dau hwb wedi eu lleoli yn Ysgolion Ieithoedd Prifysgolion Caerdydd a Bangor. Ariennir y prosiect gan 5 Prifysgol yng Nghymru, y pedwar consortiwm addysg ranbarthol a’r Cyngor Prydeinig Cymru. Mae’r prosiect hefyd yn cydweithio’n agos gyda’r sefydliadau iaith a Seren er mwyn cynnal digwyddiadau sy’n ysbrydoli yng Nghymru.

Amcan Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynnal bwydlen o weithgareddau a digwyddiadau   disgybl-ganolog gan weithio’n agos iawn gydag ysgolion uwchradd a chynradd yng Nghymru. Hyfforddi disgyblion ysgol, myfyrwyr coleg addysg bellach a myfyrwyr prifysgol i fod yn Llysgenhadon Iaith yn un o’n prif weithgareddau ac mae’n Llysgenhadon yn allweddol wrth inni fynd i’r afael a chodi proffil ieithoedd a’r manteision o’u hastudio ymhlith disgyblion a’r gymuned yn ehangach.  Mae ein Llysgenhadon Iaith mewn Prifysgolion a Cholegau yn cefnogi gweithgareddau allgyrch megis sgyrsiau gyrfaoedd, sesiynau blasu iaith a chefnogi gweithgareddau megis ffeiriau gyrfaoedd/cyfarfodydd opsiynau.  Her Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith yw cefnogi’r adran ieithoedd yn eu hysgolion a rhoddir Gwobr Tîm Llysgenhadon Iaith y Flwyddyn yn flynyddol i’r tîm sydd wedi dangos ymroddiad, brwdfrydedd a llwyddiant wrth godi proffil ieithoedd yn yr ysgol.

Yn ychwanegol i hyn, rydym yn cynnig rhaglen o weithgareddau amrywiol ac fe amlygir y rhain ar ein tudalen ddigwyddiadau.