DATGANIAD I’R WASG: Adnodd Newydd i Fyfyrwyr Iaith

CREU GRADDEDIGION BYD-EANG

Gwerthu sgiliau iaith ar y CV

Cyfres o adnoddau a grëwyd gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Llwybrau at Ieithoedd Cymru i annog myfyrwyr i fanteisio er eu sgiliau iaith

Mae mwy o sôn nag erioed yn y cyfryngau am ddiffyg sgiliau iaith ym myd busnes y DU. Nid yw hyn yn syndod pan fod cymaint yn dal i gredu os ydynt yn medru siarad Saesneg, sef un o ieithoedd busnes mwyaf y byd, nad oes angen dysgu iaith arall. Wrth gwrs, ni allai hyn fod yn bellach o’r gwirionedd. Mae cymaint mewn busnes yn dibynnu ar ymddiriedolaeth a pharch a thrwy gymryd diddordeb mewn diwylliannau ac ieithoedd cydweithwyr a phartneriaid busnes mae’n bosib adeiladu perthynas ar sylfaen gadarn fydd yn y pendraw yn hybu masnach.

Datblygwyd yr adnoddau newydd yma gan Adran Yrfaoedd Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Maent yn cynnwys Sampl o Fformat CV Ieithoedd a CV Cronolegol sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr sy’n astudio ieithoedd neu bobl sydd â sgiliau iaith ar sut i gyflwyno eu sgiliau a’u profiadau mewn modd effeithiol. Mae pwyslais a phwysau cynyddol ar brifysgolion i greu ‘graddedigion byd-eang’ felly roedd yn bwysig creu’r adnodd Cynghorion ar gyfer y Flwyddyn Dramor i Fyfyrwyr Iaith, sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr ar sut i wneud y mwyaf o’i hamser dramor ac i adeiladu ar eu CV wrth dal i astudio, er mwyn cefnogi hyn.

“Y bwriad gyda’r adnoddau newydd yma” meddai Ani Saunders, Rheolwr a Chydlynydd Prosiect Llwybrau Cymru “yw annog myfyrwyr i barhau i adeiladu ar eu sgiliau a fydd heb os yn cynyddu eu siawns o gael swyddi yn y dyfodol ond hefyd yn cynyddu eu hymwybyddiaeth tuag at bwysigrwydd magu sgiliau iaith. Mae mentro tuag at fyd gwaith am y tro cyntaf yn brofiad brawychus ond y gobaith yw, trwy ddefnyddio’r adnoddau newydd, y bydd graddedigion yn fwy ymwybodol o’r sialensiai fydd yn codi ac yn gymwys i ddelio â nhw.”

DIWEDD

Ymholiadau’r wasg: Ani Saunders, Rheolwr a Chydlynydd Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru, e-bost: ani.saunders@ciltcymru.org.uk, ffôn: 029 2026 5408

Mae Cyfweliadau gyda Ceri James, Cyfarwyddwr Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ar gael ar gais gan Ani Saunders.

Gwefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru: www.routesintolanguages.ac.uk/cymru


Nodiadau i olygyddion:

  1. Datblygwyd y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS), a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae’r rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk/
  2. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael ei gyllido gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a Chydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC).

 

  1. Dan arweiniad CILT Cymru mewn partneriaeth â 9 prifysgol ledled Cymru, nod benodol Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu nifer y rhai sy’n astudio ieithoedd o’r ysgol i’r brifysgol. Mae’n annog pobl ifanc i arddel agwedd gadarnhaol at ddysgu ieithoedd, ac yn hyrwyddo ieithoedd fel sgil hanfodol.

 

  1. Cyllidir CILT Cymru gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i rheolir gan CBAC.