DATGANIAD I’R WASG – Adnodd Newydd y Spelling Bee

SI SWYNOL SILLAFI

Annog Ieithyddion y Dyfodol

Lansio adnodd newydd a ddatblygwyd gan CBAC ar gyfer Llwybrau at Ieithoedd Cymru i gefnogi disgyblion sy’n cystadlu yng Nghystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee 2014.

Heddiw fe fydd Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn lansio Adnodd Rhyngweithiol rhagorol fydd yn cefnogi myfyrwyr ym mlwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg Ail Iaith ac yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee 2014. Mae’r adnodd yn cynnwys gweithgareddau i ddysgu’r wyddor yn yr iaith darged, gemau geiriau a phrofion sillafu gyda’r nod o wella sillafi, annog ynganiad cywir a chodi hyder.
Trwy ddefnyddio gemau a gweithgareddau, gobeithiwn ddangos i ddisgyblion fod dysgu ieithoedd yn gallu bod yn hwyl ac yn gyffrous yn ogystal â bod yn addysgiadol a heriol. Mae cyflwyno elfen gystadleuol at ddysgu iaith wedi bod yn ffactor bwysig mewn hybu cynnydd ac annog ieithyddion y dyfodol i barhau i ddatblygu eu sgiliau iaith. Mae yna adran ar ein Gwefan Spelling Bee Newydd ble y gall myfyrwyr ymarfer fel petaent yn y gystadleuaeth a gall hyn ond annog y disgyblion ymhellach.
“Dysgu gyda dulliau difyr yw’r ffordd orau o ddal sylw a dychymyg disgyblion” meddai Lowri Lewis, Rheolwr Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru. “Gyda’r adnodd newydd hwn, a grëwyd gan CBAC i gefnogi Cystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee, gall ddisgyblion anghofio eu bod yn dysgu a mwynhau’r her, a phwy a ŵyr, efallai dod yn Bencampwr nesaf y Spelling Bee! Mae mwy a mwy o ofyn am sgiliau iaith yn y gweithle ac felly rydym yn gobeithio y bydd yr adnodd yma yn cynnig cam ymlaen a’r fantais y mae’r disgyblion yn ei haeddu.”
Heddiw yw’r Diwrnod Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd ac felly pa bryd gwell i lansio’r adnodd newydd hwn yn ogystal â Chystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee. Mae’r cofrestriadau eisoes wedi bod yn llifo mewn, does dim amheuaeth y bydd y gystadleuaeth yn fwy nag erioed a gyda’r adnodd newydd yma i gefnogi, gallwn obeithio y bydd y safon uchel yn codi yn uwch fyth.

DIWEDD

Llwybrau at Ieithoedd Cymru: Ani Saunders, Cydlynydd Prosiect Llwybrau Cymru, ebost: ani.saunders@ciltcymru.org.uk, ffôn: 029 2026 5408 / 07854 319557

Mae Cyfweliadau gyda Ceri James, Cyfarwyddwr Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ar gael ar gais gan Ani Saunders.

Gwefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru: www.routesintolanguages.ac.uk/cymru

 

Nodiadau i olygyddion:

 

  1. Trefnir y gystadleuaeth gan Lwybrau at Ieithoedd Cymru.
  2. Dyfeisiwyd y cysyniad o ‘Spelling Bee’ amlieithog gan Jane Driver, athrawes ieithoedd yn Swydd Caergrawnt. Mae yna gystadleuaeth cenedlaethol i ddisgyblion blwyddyn 7 yn cael ei gynnal yn Lloegr ar y cyd a’r un yng Nghymru.
  3. Datblygwyd y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS), a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae’r rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk/
  4. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael ei gyllido gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a CBAC.
  5. Dan arweiniad CILT Cymru mewn partneriaeth a 10 prifysgol ledled Cymru, nod benodol Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu nifer y rhai sy’n astudio ieithoedd o’r ysgol i’r brifysgol. Mae’n annog pobl ifanc i arddel agwedd gadarnhaol at ddysgu ieithoedd, ac yn hyrwyddo ieithoedd fel sgil hanfodol.
  6. Cyllidir CILT Cymru gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i rheolir gan CBAC.