DATGANIAD I’R WASG – Cam Ymlaen gydag Ieithoedd

Adnodd newydd sy’n hyrwyddo ieithoedd er mwyn hybu pobl ifanc i gymryd

CAM YMLAEN tuag at eu swydd ddelfrydol

Heddiw, fe fydd Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn lansio adnodd arloesol newydd sbon a fydd yn cynnig gwybodaeth i bobl ifanc ynglŷn a sut y gall eu sgiliau ieithoedd fod o gymorth mawr iddynt wrth iddynt brysur agosáu at fyd gwaith. Mae yna amrywiaeth o swyddi dan sylw o Au Pair i Beirianneg, o Fusnes ac Adwerthu i Ddysgu, pob un yn pwysleisio y sgiliau sydd eu hangen er mwyn llwyddo, syniadau ar gyfer cael mwy o brofiad, geiriau ysgogol gan arbenigwyr ynghyd a gwefannau defnyddiol a fydd yn cynnwys llawer o wybodaeth. Maent hefyd yn ffocysu ar bwysigrwydd ieithoedd a sut y gallent fod o gymorth iddynt yn y dyfodol.

“Rydym yn edrych ymlaen yn arw at lansiad yr adnodd” medd Ellie Jones, Rheolwr Prosiect Llwybrau Cymru. “Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda Gyrfa Cymru trwy gefnogi ffeiriau gyrfaoedd ar hyd a lled y wlad. Fe fyddem yn cwrdd â llawer iawn o bobl ifanc yn y digwyddiadau yma sydd ddim yn sylweddoli fod cyflogwyr yn chwilio am sgiliau arbennig i wahanu ymgeiswyr, ac y gallai iaith ychwanegol fod yn sgil a fyddai’n sicrhau’r swydd. Y gobaith yw y bydd Cam Ymlaen Gydag Ieithoedd yn cynnig cyngor i bobl ifanc gan ddangos fod ieithoedd yn berthnasol mewn amryw o feysydd gwaith yn cynnwys addysg, cyfieithu a chyfieithu ar y pryd.”

Fe fydd Cam Ymlaen Gydag Ieithoedd yn cael ei lansio gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Fe fydd y lansiad yn hybu ymwelwyr i drafod eu gobeithion gyrfaol ac fe fydd yna ymgynghorwyr ieithoedd yno i gynnig cyngor. Yn ymuno yn nathliadau’r lansiad y bydd John Evans, cyfieithydd yn y Comisiwn Ewropeaidd yn ogystal ag Einir Mai Dafydd a Rachel Solomon, dwy gyflwynydd ddwyieithog ar Cyw ar S4C.

Yn dilyn y lansiad, fe fydd Cam Ymlaen Gydag Ieithoedd yn cael eu dosbarthu i bob ysgol uwchradd a Choleg Addysg Bellach yng Nghymru ac fe fyddent ar gael i’w lawr-lwytho o wefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

DIWEDD

Ymholiadau’r wasg i sylw: Ellie Jones, Rheolwr Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru, e-bost:  ellie.jones@ciltcymru.org.uk, ffôn: 029 2026 5410 / 07815 822039.

Mae Cyfweliadau gyda Ceri James, Cyfarwyddwr Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ar gael ar gais gan Ellie Jones.

Gwefan Llwybrau at ieithoedd Cymru: www.routesintolanguages.ac.uk/cymru
Nodiadau i olygyddion:

  1. Datblygwyd y rhaglen Llwybrau at Ieithoedd gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS), a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae’r rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk/
  2. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael ei gyllido gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

 

  1. Dan arweiniad CILT Cymru mewn partneriaeth a 10 prifysgol ledled Cymru, nod benodol Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu nifer y rhai sy’n astudio ieithoedd o’r ysgol i’r brifysgol. Mae’n annog pobl ifanc i arddel agwedd gadarnhaol at ddysgu ieithoedd, ac yn hyrwyddo ieithoedd fel sgil hanfodol.

 

  1. Cyllidir CILT Cymru gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i rheolir gan CBAC.

Adnoddau i’w llawrlwytho