Datganiad i’r Wasg – Golwg Newydd ar Ieithoedd

DATGANIAD I’R WASG
RHIFYN 1
Dydd Mawrth, 11 Mawrth 2015

GOLWG NEWYDD AR IEITHOEDD
Llwybrau Cymru yn lansio gwefan newydd ac yn cyhoeddi buddsoddiad newydd
www.routesintolanguagescymru.co.uk

Lansiodd Llwybrau at Ieithoedd Cymru wefan newydd mewn digwyddiad rhyngwladol cyffrous yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddoe. Cyngor Prydeinig Cymru oedd yn cynnal y digwyddiad, ac roedd yn gyfle i’r Cyngor Prydeinig a’i bartneriaid ddangos eu gwaith rhyngwladol yng Nghymru. Huw Lewis AS, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, oedd yn rhoi’r anerchiad agoriadol.

Mae’r wefan newydd yn dangos gwaith ardderchog myfyrwyr sy’n Llysgenhadon Iaith. Mae’n cynnwys cyfraniadau gan ddisgyblion ysgol yn yr adran blog i westeion ac yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr fanteisio i’r eithaf ar yr ystod o adnoddau a gaiff eu cynhyrchu gan Llwybrau Cymru.

Roedd yn ddigwyddiad addas i lansio’r wefan, oherwydd mae Cyngor Prydeinig Cymru wedi cyhoeddi buddsoddiad o £15,000 yn ddiweddar ar gyfer project Llwybrau Cymru. Mae’r cyfraniad sylweddol hwn yn dangos bod Cyngor Prydeinig Cymru wedi ymrwymo i gefnogi dysgu ieithoedd modern yng Nghymru, ac yn dymuno cefnogi pobl ifanc trwy gynyddu adnoddau Llwybrau Cymru.

Mae’r buddsoddiad hwn yn dod â Chyngor Prydeinig Cymru yn un â’r pedair Prifysgol yng Nghymru sy’n ariannu’r project ar hyn o bryd, gan wneud Cyngor Prydeinig Cymru yn bartner llawn i Llwybrau Cymru. Mae’n gyfle i ddatblygu partneriaeth sydd eisoes yn gryf, a bydd yn caniatáu i Llwybrau Cymru ehangu ei fentrau llwyddiannus, gan ymestyn ei gyrhaeddiad ledled Cymru er mwyn i fwy o bobl ifanc gael budd o’r project.

Dywedodd Jenny Scott, cyfarwyddwr Cyngor Prydeinig Cymru: “Mae’r gwaith y mae Llwybrau Cymru yn ei wneud i hyrwyddo dysgu ieithoedd tramor modern mewn ystafelloedd dosbarth ledled Cymru yn allweddol i waith Cyngor Prydeinig Cymru. Rydym ni am weld cynifer o bobl â phosibl, yn arbennig pobl ifanc, yn manteisio ar gyfleoedd rhyngwladol fel y rhaglen astudio dramor y mae Erasmus+ yn ei chynnig i fyfyrwyr. Rydym ni’n gwybod mai’r diffyg gallu mewn ieithoedd yw un o’r pethau sy’n dal pobl yn ôl rhag astudio neu wirfoddoli dramor. Gall profiad rhyngwladol fod yn allweddol i lwyddiant mewn addysg neu mewn gyrfa, felly rydym ni am weld mwy o bobl o Gymru yn astudio ac yn cael profiadau gwaith dramor.”

DIWEDD

Llwybrau at Ieithoedd Cymru: Ellie Jones, Rheolwr Project Llwybrau at Ieithoedd Cymru e-bost: ellie.jones@routesintolanguagescymru.co.uk ffôn: 029 2026 5408

Mae cyfweliadau gyda’r Athro Claire Gorrara, Cyfarwyddwr Academaidd Llwybrau at Ieithoedd Cymru, ar gael ar gais gan Ellie Jones.

NODIADAU I OLYGYDDION

Datblygwyd rhaglen Llwybrau at Ieithoedd Cymru gan bartneriaeth sy’n cynnwys tri sefydliad: Cyngor y Prifysgolion ar gyfer Ieithoedd Modern (UCML), Canolfan Bwnc yr Academi Addysg Uwch ar gyfer Ieithoedd, Ieithyddiaeth ac Astudiaethau Ardal (LLAS) a CILT, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd. Mae rhaglen Llwybrau at Ieithoedd yn Lloegr yn cael ei chydlynu gan dîm ym Mhrifysgol Southampton, dan gyfarwyddyd yr Athro Michael Kelly. http://www.routesintolanguages.ac.uk/

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael ei ariannu gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Cyngor Prydeinig Cymru a CBAC.

Gan weithio mewn partneriaeth ag arianwyr, yn ogystal ag ystod o randdeiliaid, nod project Llwybrau at Ieithoedd Cymru yw cynyddu’r niferoedd sy’n astudio ieithoedd yn y brifysgol, a hyrwyddo symudedd rhyngwladol myfyrwyr. Mae’n annog pobl ifanc i feithrin agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu ieithoedd ac yn hyrwyddo ieithoedd modern fel sgil hanfodol.

Datganiad i’r Wasg – Golwg Newydd ar Ieithoedd