Gweledigaeth y Gweinidog ar gyfer dwy iaith a mwy yn ysgolion Cymru

Fel rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru i annog mwy i ddysgu ieithoedd tramor modern, mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi amlinellu ei uchelgais i greu cenedl sydd â mwy na dwy iaith. Ac mae am i blant ddechrau dysgu iaith dramor yn yr ysgol gynradd.
Wrth siarad yng nghynhadledd penaethiaid Sommerfest der Deutschen Sprache (Parti Haf ar gyfer yr Iaith Almaeneg) Llysgenhadaeth yr Almaen, dywedodd y Gweinidog y byddai’n hoffi gweld plant Cymru yn dysgu Cymraeg a Saesneg o ddechrau’u cyfnod yn yr ysgol, a thrydedd neu bedwaredd iaith yn cael ei chyflwyno ym Mlwyddyn 5 (9 i 10 oed).

Dywedodd Huw Lewis:

“Fel rydyn ni i gyd yn ei wybod, mae globaleiddio yn parhau i weddnewid ein heconomi a’n diwydiannau, gan ein tynnu ni i gyd yn nes at ein gilydd ac effeithio ar ein bywydau bob un.

“Yr her inni yw meithrin y sgiliau sydd eu hangen ar ein myfyrwyr a rhoi’r wybodaeth iddyn nhw lwyddo yn yr economi fyd-eang newydd, ac roedd hyn yn ganolog i’n hadolygiad diweddar o’r cwricwlwm, a gynhaliwyd gan yr Athro Donaldson.

“Dwi am i’n pobl ifanc ddeall bod dysgu iaith arall yn gallu eu helpu i lwyddo mewn bywyd, mewn addysg ac yn y byd cystadleuol, ac yma yng Nghymru dwi am weld tro pedol yn y dirywiad a welwyd ledled y DU yn ddiweddar yn y niferoedd sy’n dysgu ieithoedd tramor modern.

“Er mwyn llwyddo, dwi o’r farn bod yn rhaid inni ddechrau cyflwyno ieithoedd ychwanegol pan fydd plant yn llawer iau, a dyna pam dwi heddiw yn amlinellu fy ngweledigaeth i greu cenedl sydd â mwy na dwy iaith.

“Dwi am inni fod yn genedl lle mae’n arferol i ddisgyblion ddysgu iaith dramor fodern o Flwyddyn 5 yn yr ysgol gynradd, a’i wneud yn brofiad cyffrous, ymhell cyn iddyn nhw fynd i ysgol uwchradd.”

Mae grŵp llywio newydd ei gyhoeddi ar gynllunio ar gyfer cydweithredu byd-eang yn y dyfodol. Mae’r Gweinidog yn mynd i ofyn i’r grŵp hwn roi ei gyngor ynghylch sut a phryd y dylen ni gymryd y cam hwn i addysgu iaith dramor ym Mlwyddyn 5.

Fis diwethaf yn unig, amlinellodd y Gweinidog ei gynllun newydd i gynyddu’r niferoedd sy’n dysgu iaith dramor fodern yng Nghymru a gwella’r ddarpariaeth addysgu.

O fis Medi daw cynllun Llywodraeth Cymru i rym i wella addysgu ieithoedd tramor modern yng Nghymru a’u hyrwyddo a bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r ymgyrch drwy gyfrannu £480,000 yn ystod y flwyddyn academaidd gyntaf yn unig.

Mae i’r cynllun ffocws cryf ar wella ansawdd addysgu ieithoedd tramor modern yng Nghymru ac annog mwy i’w hastudio. Caiff un ysgol uwchradd ei phennu ym mhob un o bedwar consortiwm rhanbarthol Cymru yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Ieithoedd Tramor Modern a bydd yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion uwchradd a chynradd eraill.