Cymru, Ewrop a’r Byd – Caerdydd

Ar Ddydd Mawrth, 9 Chwefror 2010 fe feddiannwyd Neuadd y Ddinas Caerdydd gan 450 o ieithyddion ifanc Cymru. Cymru, Ewrop a’r Byd oedd y digwyddiad a wnaeth ddenu’r bobl ifanc rhwng 14 -1 9 oed i ganol y ddinas i ddysgu am y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc sy’n dysgu iaith yng Nghymru i deithio a gweithio ar draws Ewrop a’r byd.

Agorwyd y dydd gan arweinydd Cyngor Caerdydd, Rodney Berman. Siaradodd am bwysigrwydd ieithoedd i bobl ifanc heddiw a sut bydd y sgiliau hynny yn sicr o fod o fudd iddynt yn y dyfodol. Fe atgyfnerthwyd y neges hon gan Roger Carter o HEFCW a oedd yn bresennol i lansio’r prosiect Llwybrau at Ieithoedd yn swyddogol. Dwedodd “ byddwch yn darganfod bydd astudio ieithoedd yn agor drysau i chi, nid yn unig y rhai sy’n arwain at swyddi. Gallant fod yn basport i’r byd ehangach, gyda’r holl amlygiad hynny i ddiwylliannau eraill a swynwyr o’r byd mae dinasyddiaeth yn cynnig.” Yna fe wnaeth annog y bobl ifanc i wneud y gorau o’r cyfleoedd hyn, “Ewch i gael hwyl, mwynhewch y dydd, a gwnewch rywbeth amdano pan rydych yn gadael heddiw!!”

Roedd tîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru a CILT Cymru  wedi cydweithio gyda phartneriaid megis Cyngor Caerdydd a’r Comisiwn Ewropeaidd i drefnu’r diwrnod hwn yn llawn gweithgareddau. Cafodd y disgyblion y cyfle i ddysgu tamaid o Tsieinëeg Mandarin, ymarfer eu Ffrangeg ag Almaeneg ac i glywed straeon am astudio neu weithio dramor gydag Erasmus a Leonardo.

Fe wnaeth ambell un rhyddhau eu hysbryd Lladin gyda sesiwn o ddawnsio Salsa. Roedd sesiynau eraill yn cynnwys Tai Chi, Hawliau Dynol, Gwirfoddoli yn Ewrop a Sgiliau Cyflogadwyedd. Croesawyd i’r digwyddiad gynrychiolydd o’r Comisiwn Ewropeaidd a hedfanodd draw o Frwsel i siarad am eu gwaith yn ystod y flwyddyn hon 2010: Blwyddyn Ewropeaidd i Oresgyn Tlodi a Gwaharddiad Cymdeithasol.

Yn ystod ar awr ginio, roedd disgyblion yn cael eu hannog i edrych o gwmpas yr arddangosfa lle’r oedd cynrychiolwyr o 18 o sefydliadau yn arddangos sut mae ieithoedd yn bwysig iddyn nhw. Roedd busnesau lleol megis Ysgolion mewn i Ewrop ac EADS yn dangos sut mae ieithoedd yn holl bwysig i’w busnesau tra roedd Colegau a Phrifysgolion yn cynnig gwybodaeth ar yr holl ffyrdd o astudio ieithoedd wedi gadael yr ysgol. Profwyd y dydd i fod yn llwyddiant mawr i bawb a oedd yn rhan ohono a derbyniwyd adborth positif iawn wrth ddisgyblion, athrawon a dalwyr arddangosfa.

Roedd Cymru, Ewrop a’r Byd yn ffordd wych o lansio Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Byddwn yn rhedeg llawer mwy o weithgareddau addysgiadol, yn cynnig sgyrsiau gyrfaoedd ac ymweliadau gan Lysgenhadon Iaith. Rydym yn mynychu Ffeiriau Gyrfaoedd a byddwn yn bresennol drwy’r holl wythnos yn Eisteddfod yr Urdd Ceredigion. Cadwch lygad ar ein safle gwe am ddigwyddiadau yn eich ardal chi.