Llysgenhadon Iaith yn Ysbrydoli Disgyblion

Bob blwyddyn rydym yn hyfforddi mwy na 40 o fyfyrwyr iaith a iaith busnes i fod yn llysgenhadon i Lwybrau at Ieithoedd Cymru. Bydd y myfyrwyr yma yn ymweld âg ysgolion uwchradd yng Nghymru i siarad gyda disgyblion am eu profiadau positif wrth ddysgu ieithoedd ac i annog ac ysbrydoli’r disgyblion i barhau i astudio ieithoedd. Medd un athro am ddau lysgennad “roeddent yn wych a dylent dderbyn clod am eu hymdrechion, eu gwaith cynllunio a’u brwdfrydedd”.

Mae gwaith y myfyrwyr ym Mhrosiect Llwybrau Cymru wedi bod yn allweddol i’r llwyddiant. Maent yn pontio’r gwagle rhwng bywyd ysgol a phrifysgol ac yn llawn brwdfrydedd am ieithoedd a diwylliant sy’n creu argraff grêf a phositif ar ddisgyblion ifanc sy’n hawdd eu dylanwadi. Yn fwy nag erioed mae gofyn i sefydliadau addysg bellach ac uwch i gydweithio ac i gryfhau eu cyswllt gydag ysgolion ac mae hyn wedi bod wrth wraidd ein gwaith yma yn Llwybrau Cymru. Mi fydd hyn hefyd yn angenrheidiol wrth edrych ymlaen er mwyn ymgeisio i sicrhau dyfodol disglair i ieithoedd tramor yng Nghymru a’r DU.

Cynllun arall rydym yn rhedeg gyda’r myfyrwyr yw Mabwysiadu Dosbarth a enillodd Label Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd ym mis Medi 2012. Nôd y cynllun yw i ddod â sylw disgyblion at wahanol ddiwylliannau a gwahanol ffyrdd o fyw trwy wneud cyswllt rhwng ysgol yng Nghymru a Llysgennad Iaith o brifysgol yng Nghymru sy’n gweithio neu’n astudio dramor. Bob blwyddyn rydym yn synnu at safon gwych gwaith y myfyrwyr ac nid yw eleni yn unrhyw eithriad.  Mae Imran Haq o Brifysgol Abertawe ar hyn a bryd mewn cyswllt âg Ysgol Gyfun Abertyleri yn Ne Cymru ac mae ei waith wedi bod yn eithriadol ac yn ysbrydoledig. Cymerwch gip olwg:

Hydref

Tachwedd

Rhagfyr

Ionawr

Mawrth

Ebrill

Os ydych â diddordeb yn y cynllun hwn neu unrhyw brosiect arall cysylltwch âg Ani Saunders – Rheolwr a Chydlynydd Prosiect

Ebost: ani.saunders@ciltcymru.org.uk

Ffôn: 029 20265408