Cylchlythr – Tachwedd 2016

Annwyl Gyfaill,

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am weithgareddau Llwybrau at Ieithoedd Cymru dros y 18 mis nesaf. Rydym wedi llwyddo i gael arian i allu parhau â’r prosiect am y 12-18 mis nesaf. Diolch i Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Comisiwn Ewropeaidd Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru, a Chonsortia CSC ac EAS.

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi’i ddatganoli erbyn hyn o’i leoliad blaenorol yn CBAC, ac mae nawr yn gweithredu o 2 swyddfa ganolog ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor. Dyma’r strwythur staffio:

  • Yr Athro Claire Gorrara – Cyfarwyddwr Academaidd
  • Kate Barber – Rheolwr Ymgysylltu a Rhyngwladol yr Ysgol Ieithoedd Modern, Prifysgol Caerdydd
  • Alison Hughes – Cydlynydd Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru (De Cymru)
  • Ruben Chapela – Cydlynydd Prosiect Llwybrau at Ieithoedd Cymru (Gogledd Cymru)

Mae’r manylion cyswllt i’w gweld ar ein gwefan.

Rydym wedi paratoi llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon. Mae’r rhestr lawn i’w gweld ar ein gwefan. Fodd bynnag, hoffem dynnu’ch sylw at rai o’n digwyddiadau mwyaf blaenllaw isod:

 

Cystadleuaeth Sillafu 2016/17

Mae cofrestru nawr ar agor yma. Mae rhestrau geiriau wedi gostwng o 200 i 100 o eiriau i annog mwy i gymryd rhan. Dyma’r geiriau a gyhoeddwyd ar gyfer Cyfnod 1; gweler All Langs – Stage 1_Pob Iaith – Cyfnod 1.

Rydym wedi cael rhai problemau technegol o ganlyniad i drosglwyddo systemau TG o CBAC i Brifysgol Caerdydd. Bydd angen i ni ailadeiladu meddalwedd y Gystadleuaeth Sillafu a bydd hyn yn cymryd cryn amser. Gyda lwc, bydd meddalwedd y Gystadleuaeth Sillafu ar gael cyn bo hir ar gyfer Cam 1 y gystadleuaeth – cewch ebost gennym i gadarnhau hynny pan fydd ar gael. Ni fydd yn y gemau ategol yn cael eu diweddaru am y tro. Rydym yn gweithio’n galed i gael y systemau i gyd yn barod ar gyfer Cam 2 y gystadleuaeth.

Bydd rheolau’r Gystadleuaeth Sillafu yn aros yr un fath â’r llynedd. Rydym yn diweddaru pecyn yr athrawon ar hyn o bryd, ond cyfeiriwch at fersiwn y llynedd yn y cyfamser.

Yn y dyfodol, bydd enwau enillwyr pob rownd yn cael eu cyflwyno ar y we.

 

Digwyddiad Dyddiad
Dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth dosbarth 16/12/16
Dyddiad cau ar gyfer rownd 1 yr ysgolion 17/02/17
Dyddiad cau ar gyfer rownd derfynol yr ysgolion 07/04/17
Rownd Derfynol Genedlaethol I’w chadarnhau

 

Hyfforddiant i Lysgenhadon Ieithoedd (Myfyrwyr)

Disgwylir i fyfyrwyr allu cael hyfforddiant ar gyfer bod yn Llysgenhadon Ieithoedd ym mis Tachwedd. Wedi iddynt gael hyfforddiant, bydd y Llysgenhadon ar gael ar gyfer Sgyrsiau Gyrfaoedd, Ffeiriau a Chymorth Iaith, ac ati. Dylech wneud eich cais drwy ein ffurflen ar-lein.

Prifysgol Nifer y Llysgenhadon Ieithoedd
Caerdydd 10
Bangor 10
Abertawe 3
Aberystwyth 3
Met Caerdydd 3

Noder: Oherwydd ymrwymiadau astudio, dyma pryd bydd y Llysgenhadon Ieithoedd ar gael (os bydd dosbarthiadau a llwyth gwaith yn caniatáu):

  • 01.11.16 – 09.12.16
  • 23.01.17 – 31.03.17

Efallai y bydd dyddiadau eraill ar gael o bryd i’w gilydd. Cysylltwch ar bob cyfrif.

 

Dosbarthiadau Meistr Ffilm a Llenyddiaeth

Byddwn yn cynnal Dosbarthiadau Meistr unwaith eto eleni. Caiff teitlau Ffilmiau a Llenyddiaeth eu cymryd o’r manylebau arholi newydd, a restrir isod. Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn gobeithio cynnig Dosbarthiadau Meistr ar ddetholiad o’r rhain (i’w cadarnhau), a fydd yn cael eu cyflwyno ar draws prifysgolion Cymru, naill ai wyneb yn wyneb neu ar ffurf gweminarau. Byddwn yn cyhoeddi’r rhain ar y wefan cyn gynted â phosibl. Byddwch yn cadw lle ar eu cyfer ar wefan Llwybrau at Ieithoedd Cymru.

Ffrangeg
Llenyddiaeth Ffilm
1. Irène Némirovsky: Le Bal 1. Jean-Pierre Jeunet: Un long dimanche de fiançailles
2. Faïza Guène: Kiffe-kiffe demain 2. Aki Kaurismäki: Le Havre
3. Philippe Grimbert: Un secret 3. Laurent Cantet: La classe
4. Elsa Triolet: Les Amants d’Avignon 4. Roselyne Bosch: La Rafle
Almaeneg
Llenyddiaeth Ffilm
1. Bertold Brecht: Der gute Mensch von Sezuan 1. Til Schweiger: Barfuss
2. Friederich Dürrenmatt: Die Physiker 2. Hϋseyin Tabak: Das Pferd auf dem Balkon
3. Dirk Kurbjuweit: Zweier ohne 3. Bettina Blümner: Scherbenpark
4. Siegfried Lenz: Das Fundbüro 4. Benjamin Quabeck: Nichts bereuen
Sbaeneg
Llenyddiaeth Ffilm
1. Luis de Castresana: EL otro árbol de Guernica 1. Achero Mañas: El Bola
2. Laura Esquivel: Como agua para chocolate 2. Pedro Almodóvar: Volver
3. Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 3. Joshua Marston: María, llena eres de gracia
4. Ramón Sender: Réquiem por un campesino español 4. Walter Salles: Diarios de Motocicleta

Mae recordiadau o weminarau ar gael o Ddosbarthiadau Meistr y llynedd (manyleb blaenorol). Gallwch weld y pedwar recordiad canlynol o Brifysgol Caerdydd ar ein gwefan: La Haine; Amelie; Pan’s Labyrinth; Le Silence de la mer. Bydd chwech o Ddosbarthiadau Meistr a gyflwynwyd ym Mhrifysgol Bangor ar gael ar-lein erbyn diwedd y flwyddyn.

 

Mabwysiadu Dosbarth a LingoMap

Dyfarnwyd gwobr fawreddog Label Iaith Ewropeaidd i’r cynllun Mabwysiadu Dosbarth yn ôl yn 2012, ac mae wedi bod yn o lwyddianau parhaus Llwybrau at Ieithoedd Cymru. Eleni, er mwyn cyrraedd amrediad ehangach o ysgolion, bydd y cynllun yn newid i LingoMap, map rhyngweithiol sy’n dangos ble mae rhai o’n myfyrwyr yn astudio/gweithio ar eu blwyddyn dramor ar hyn o bryd. Byddant yn blogio am eu profiad o bryd i’w gilydd ac yn cyflwyno pynciau perthnasol ar gyfer manylebau arholiadau TGAU.

 

Hyfforddiant Llysgenhadon Ieithoedd (Disgyblion)

Cynhelir diwrnodau hyfforddiant Llysgenhadon Ieithoedd i ddisgyblion ym mis Chwefror. Nid yw’r dyddiadau wedi’u cadarnhau eto. Dylech gadw lle ar ein gwefan ac mewn da bryd.

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Hyfforddiant ERW 2 Chwefror 2017 Campws y Bae, Prifysgol Abertawe
Hyfforddiant CSC 8 Chwefror 2017 Prifysgol Caerdydd (i’w gadarnhau)
Hyfforddiant CSC wythnos yn dechrau 27 Chwefror 2017 (i’w gadarnhau) Ysgol Gyfun Cwm Rhymni – Campws Y Gwyndy.
Hyfforddiant GWE I’w gadarnhau I’w gadarnhau

 

Ar ôl adolygu’n gweithgareddau, byddwn yn rhoi’r gorau i rai o’n digwyddiadau:

  • Pasport i Lwyddiant
  • Mamiaith Ail Iaith

Byddwn yn cysylltu â chi drwy ebost a/neu gyfryngau cymdeithasol pan fydd modd cadw lle ar gyfer ein digwyddiadau. Os oes angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch chi, cysylltwch â ni.

Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda chi.

Dymuniadau gorau,

Y tîm Llwybrau at Ieithoedd Cymru.