Rownd Ranbarthol Y De Cystadleuaeth y Spelling Bee

Ar Ddydd Mercher y 4ydd o Fai, daeth disgyblion Blwyddyn 7 ledled De Cymru at ei gilydd i gystadlu yn Rownd Ranbarthol Y De Cystadleuaeth y Spelling Bee gyntaf erioed.
Roedd cystadleuwyr yn cynrychioli Ysgol Bassaleg, Ysgol Bryngwyn, Ysgol Bro Morgannwg, Ysgol Cymer Afan, Ysgol Gyfun y Barri, Coleg Cymunedol Tonypandy, Ysgol y Strade, Ysgol y Gwendraeth, Ysgol Gyfun Birchgrove, Ysgol Gyfun Cwrt Sart ac Ysgol y Gadeirlan yn cymryd rhan yng nghystadlaethau Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg ail Iaith.
Y gystadleuaeth Ffrangeg oedd y mwyaf poblogaidd, a thra for 52 o gystadleuwyr yn cystadlu yn y rhagbrofion, fe wnaeth y rhai a oedd yn aros am y ddwy iaith arall fwynhau sesiwn fywiog ar ‘ Pam Astudio Ieithoedd?’ gan CILT Cymru.
Roedd safon y noson yn arbennig o uchel ac fe welsom nifer o rowndiau sydyn cyfforous ‘sudden death’, lle’r oedd disgyblion a sgoriwyd yn gyfartal yn profi eu gallu mewn rownd ddilead er mwyn ennill eu lle yn y pedwar uchaf a’r Rownd Derfynol. Roedd nerfau yn sicr yn rhedeg yn uchel yn yr elfen hon o’r gystadleuaeth, ond ni effeithiwyd hyn ar y ddau ddisgybl a wnaeth barhau yn rhan hon o’r gystadleuaeth am 11 munud, er mwyn penderfynu ar yr 2il a 3ydd safle yn y Ffrangeg- erbyn hyn roedd y gynulleidfa i’w gweld yn fwy nerfus na’r disgyblion!
Llywyddwyd y digwyddiad arbennig hwn yn Ysgol Gymunedol Cwrt Sart , Castell Nedd Port Talbot. Darparodd yr ysgol luniaeth bendigedig i’r cystadleuwyr a’r gwylwyr yn ystod yr egwyl. Hefyd, yn cefnogi’r digwyddiad oedd disgyblion Blwyddyn 11 sy’n astudio Ffrangeg. Fe wnaethant gynorthwyo gyda chyfarch yr ymwelwyr i gyd ac ymddwyn fel tywyswyr trwy gydol y noson. Roedd y beirniaid a’r gwirwyr yn arbenigwyr o CILT Cymru a Phrifysgol Caerdydd a pherfformiwyd y tasgau pwysig fel cadw amser a galw’r geiriau gan Lysgenhadon Ieithoedd o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe.
Cyflwynwyd y tariannau a’r tystysgrifau i bob enillydd (1af, 2il, 3ydd a 4ydd) gan Gaelle Jones o Ysgol Cwrt Sart. Bydd y 12 disgybl nawr yn derbyn y 50 gair terfynol y gystadleuaeth ac mae ychydig dros ddau fis i baratoi ar gyfer y Rownd Derfynol lle byddant yn cystadlu yn erbyn yr enillwyr o Rownd Ranbarthol y Gogledd. Byddant yn cael eu profi ar 200 o eiriau.