Llysgenhadon Disgyblion

Mae’r cynllun Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion wedi ei anelu at ddisgyblion ysgol uwchradd ym mlynyddoedd 7-9 mewn ysgolion a gynhelir gan AALl yng Nghymru. Cant eu dewis gan eu hathrawon i arwain y dasg o hyrwyddo gwerth ieithoedd modern yn y gymuned ysgol mewn partneriaeth â’r Adran Ieithoedd ac fe’i hyfforddir gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru* 

*Bydd y sesiynau hyfforddi a drefnir gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cael eu trefnu’n rai rhithwir eleni. Ewch i’n tudalen ddigwyddiadau am fwy o wybodaeth* 

*Noder bod y cynllun hwn ar gyfer ysgolion uwchradd.

Prif bwrpas y rôl 

Cynorthwyo’r adran ieithoedd i: 

 • Godi proffil yr adran ymhlith disgyblion, staff a’r gymuned ehangach. 
 • Rhannu gwybodaeth am bwysigrwydd sgiliau ieithoedd ar gyfer gwaith a bywyd. 
 • Annog cyd-ddisgyblion i barhau astudio ieithoedd fel pwnc TGAU a thu hwnt. 

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau 

 • Cefnogi’r adran ieithoedd wrth drefnu gweithgareddau a digwyddiadau er mwyn hyrwyddo ieithoedd. 
 • Cyflwyno gwybodaeth mewn dosbarthiadau/gwasanaethau 
 • Creu arddangosfeydd pwrpasol yn yr ysgol ac ar gyfer digwyddiadau megis ffeiriau gyrfaoedd, diwrnodau agored a chyfarfodydd rhieni. 
 • Rhannu newyddion am y gweithgareddau gyda chymuned yr ysgol a Llwybrau at Ieithoedd Cymru 

Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion – manteision i’r ysgol 

 • Cynnydd yn yr ymwybyddiaeth o bwysigrwydd astudio ieithoedd 
 • Codi proffil yr adran ieithoedd 
 • Cynnydd yn y niferoedd sy’n dewis astudio ieithoedd 
 • Disgyblion brwdfrydig 

Llysgenhadon Iaith mewn Ysgolion – manteision personol: 

 • Datblygu sgiliau cyfathrebu’n effeithiol 
 • Arwain a chwarae rolau gwahanol fel rhan o dîm 
 • Datblygu defnydd o dechnolegau digidol 
 • Meddwl yn greadigol i ddatrys problemau 
 • Meddwl am syniadau gwreiddiol wrth hyrwyddo ieithoedd yn yr ysgol 
 • Datblygu rhinweddau personol megis dibynadwyedd a phrydlondeb a gweithio o fewn terfynau amser.  

Gofynion penodol: 

 Brwdfrydedd dros ieithoedd – Dylai disgybl sy’n Llysgennad Iaith fod yn frwd iawn dros astudio ieithoedd. 

Cysylltwch â  info@routesintolanguagescymru.co.uk  i gael mwy o wybodaeth.